Бидний хэрэглэгчид

Сурган хүмүүжүүлэгчдийг илүү цаг хугацаа, илүү сайн өгөгдөлтэй болгох

Дэлхий даяар тархсан бидний хэрэглэгчид

Оюутнууд үргэлж нэгдүгээрт ордог. Бид сурагчдынхаа боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд энд ирлээ. Бидний анхаарлыг оюутнуудад бүхэлд нь төвлөрүүлж, эцэст нь тэдний оюун ухаан, сэтгэл хөдлөлийн өсөлтийг баяжуулахад туслах хэрэгслийг бий болгодог.

Хэрэглэгчид

Өмнө ашиглаж байсан

International University of Ulaanbaatar

11 APR 2018

Shildeg school

30 Aug 2019

Union Bible Theological College

30 June

2020

Old Costumers

International University of Ulaanbaatar

11 APR 2018

Shildeg school

30 Aug 2019

Union Bible Theological College

30 June

2020

thin

Бүх сурагчид, эцэг эх, багш, удирдлагыг нэг платформ дээр нэгтгэх замаар.

Төгөлдөр